Mermer Karo Laminat Parke
Carrara Mermer Desen Karo Laminat Parke

Carrara Mat Yüzey Mermer Desen Karo Laminat Parke 10mmx 402mm x 1206mm – 4V Derzli – AC5/33 – 1Pk : 2.424m2

Gri Mermer Desen Karo Laminat Parke

Gümüş Gri Beyaz Damarlı Mat Yüzey Mermer Desen Karo Laminat Parke 10mmx 402mm x 1206mm – 4V Derzli – AC5/33 – 1Pk : 2.424m2

Açık Kahverengi Mermer Karo Laminat Parke

Açık Kahverengi Beyaz Damarlı Mat Yüzey Mermer Desen Karo Laminat Parke 10mmx 402mm x 1206mm – 4V Derzli – AC5/33 – 1Pk : 2.424m2

Koyu Kahverengi Mermer Karo Laminat Parke

Koyu Kahverengi Beyaz Damarlı Mat Yüzey Mermer Desen Karo Laminat Parke 10mmx 402mm x 1206mm – 4V Derzli – AC5/33 – 1Pk : 2.424m2

Beyaz Gri Mermer Karo Laminat Parke

Beyaz Açık Gri Mermer Karo Laminat Parke 8mmx327mmx1291mm 4V Derzli – AC4/32 – Antistatik – Mavi Melek – Düzensiz, kaba karakter – 1Pk:2.53m2

Siyah Mermer Karo Laminat Parke

Siyah Mermer Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm – 4V – AC4/32 – isowaxx – 1Palet:48 Paket/98.256m2 – 1Pk:2.047m2

Bej Mermer Karo Laminat Parke

Bej Mermer Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm – 4V – AC4/32 – isowaxx – 1Palet:48 Paket/98.256m2 – 1Pk:2.047m2